സ്ത്രീചരിത്ര വായന

Sub title
തുടർ വായന

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും രചനകളും ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് . സ്ത്രീയും ചരിത്രവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമിക വായനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് രചനകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്നും വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

 1. Manu S Pillai . The Ivory Throne: Chronicles of the House of Travancore.  New Delhi:  HarperCollins India, 2015.
 2. Anna Lindberg . “The Historical Roots of Dowries in Contemporary Kerala”, PLACE: Journal of South Asian Studies,2014.   
 3. Maya Subrahmanian . Autonomous Women's Movement in Kerala: Historiography. Journal of International Women's Studies 20, no. 2 (2019): 1-10.
 4. Bijukumar, V. Pungent Irrationality and Troubled Modernity in Kerala. History and Sociology of South Asia 13, no. 1 (1 January 2019): 19–35.
 5. Nisha Velappan Nair & John S. Moolakkattu.Why do women's cooperative societies languish? A study of selected societies in Kottayam, Kerala, Asian Journal of Women's Studies, 21 (2): 2015,  105-125
 6. Muhammed , Aslam E. S. From Needle to Letters: Zenana Mission’s Encounters with Mappila Muslims of Malabar. Review of Development and Change 23, no. 2 (July-December 2018): 39–62.
 7. J. Devika.Land, Politics, Work and Home-Life in a City Slum: Reconstructing History from Oral Narratives, History and Sociology of South Asia: 2015 , 9 (1177): 53-79.
 8. K. Saradamoni, Matriliny Transformed, New Delhi, Sage Publication, 14 (1999)
 9. Anna Lindberg. Work Experience and Identity: A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930-2000 ,  Lund University, Lund, Sweden, 2001; pp xvii + 384.
 10. Sonja Thomas. The Women’s wall in Kerala, India and Brahmanical Patriarchichy. Feminist Studies,Vol. 45, No. 1, pp.253-261: 2019.
 11.  J Devika and Mini Sukumar. Making Space for Feminist Social Critique in Contemporary Kerala. Economic and Political Weekly, Vol. 41, No. 42, pp. 4469-4475: Oct. 21-27, 2006.
 12. Vineetha Menon. Matriliny, Patriliny and the Postmodern Condition: Complexities of "Family" in Kerala. Journal of Comparative Family Studies, Vol. 43, No. 1, The Indian Family: A Revisit, pp. 41-51: January-February 2012.
 13.  J Devika and Binitha Thampi.  Mobility Towards Work and Politics for Women in Kerala State, India: A View from the Histories of Gender and Space, , Modern Asian Studies, Vol. 45, No. 5 pp. 1147-1175:2011.
 14. Anna Lindberg.Class, Caste, and Gender among Cashew Workers in the South Indian State of Kerala 1930-2000, , International Review of Social History, Vol. 46, No. 2 (AUGUST 2001), pp. 155-184.
 15. G Arunma. There Comes Papa: Colonialism and the Transformation of Matriliny in Kerala, Malabar, C. 1850-1940: 2003.
 16. J. Devika .Kulasthreeyum Chanthappennum undayathengane (malayalam). Centre for Development studies: 2010.
 17. The Fall of Gods. Memory, Kinship and Middle Classes in South India,  Oxford University Press
 18. Shamshad Hussain KT . Neither Muslim Nor Women: Representation of Muslim women in Media. Women in Modern Kerala: Historicizing Gender Status and Identity.  Post Graduate Department of history, farook College. Calicut. 2010.
 19. Shamshaad Hussain KT . Muslimum Sthreeyum Allathaval. Red Cherry Books: 2015.
 20.  J Devika. The 'Kudumbashree Woman' and the Kerala Model Woman: Women and Politics in Contemporary Kerala," Indian Journal of Gender Studiesk: 2016.
 21. Divya Kannan Missionary Encounters,  Female Boarding Schools in Nineteenth- Century Travancore in New Perspectives on the History of Gender and Empire: Global and Comparative Approaches, eds. Dorte Lerp and Ulrike Linder London: Bloomsbury Academic, 2018, pp. 269-294 .
 22. Balakrishnan P.V., Matrilineal system in Malabar, Canannore Styavani Prakashnan, 46 (1981)
 23. Praveen Kodoth, Framing Custom, Directing Practices: Authority, property and Matriliny under colonial Law in 19th century Malabar, CDS Working paper, 338, 37 (2002)
 24. Sheeba K.M., Writing Women’s History: Interrogating Female Sexuality Controls in Keralam, in K.X.Joseph (ed), Envisionings, UGC ASC, University of Calicut, I.II, 69 (2012)