സ്ത്രീകളുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമങ്ങൾ

 നാനാതരം മതങ്ങളും ജാതി-ഉപജാതികൾ കൊണ്ടും വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ക്കാരം. ആചാരങ്ങളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതുപോലെ വിവാഹം, സ്വത്തവകാശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും ഓരോ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്. പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബസ്വത്തിൽ അവകാശം നൽകിയിരുന്ന മരുമക്കത്തായവ്യവസ്ഥിതി നിലനിന്നിരുന്ന നാടായിരുന്നു കേരളം. എന്നാലിന്ന് പിന്തുടർച്ചാവകാശം എന്നത് പൂർണമായും താഴെ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്.
1.ഹിന്ദു പിന്തുർച്ചാവകാശനിയമം(Hindu succession Act 1956)
2.ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുടർച്ചാവകാശനിയമം(Christian succession Act 1925)
3.മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമങ്ങൾ(Muslim personal (shariat) Application Act 1937)
4.പ്രത്യേക വിവാഹനിയമം (Special Marriage Act 1954) 

 

ഹിന്ദു പിന്തുടർച്ചാവകാശനിയമം 
ഹിന്ദുക്കൾ, സിഖ്, ബുദ്ധ-ജൈനമതക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ഈ നിയമത്തിനു കീഴിൽ വരുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ചു ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വത്ത് രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു.പൂർവികസ്വത്തും സ്വയം ആർജിച്ച സ്വത്തും. ഒരു വ്യക്തി വില്പത്രമോ മറ്റോ തയ്യാറാകാതെ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ സ്വത്ത്  'അമ്മ, മകൾ, ഭാര്യ, സഹോദരി തുടങ്ങിയ സ്ത്രീകളായ അവകാശികൾക്ക്‌ താഴെ പറയുംപോലെ ഭാഗിക്കുന്നു. 
ഭാര്യ--ഭർത്താവിൻറെ സ്വത്തുക്കളിൽ തുല്യമായ ഒരു പങ്ക് ഭാര്യക്ക് അവകാശമുണ്ട്. മറ്റ് പങ്കാളികളില്ലെങ്കിൽ, മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തും അവകാശമായി ലഭിക്കാൻ ഭാര്യക്ക് പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ട്. “ഹിന്ദു പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 10 അനുസരിച്ച്, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വിധവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അവകാശികൾക്കും സ്വത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നു.
പെണ്മക്കൾ-- ഈ നിയമമനുസരിച്ചു പിതാവിന്റെ പൂർവികസ്വത്തിൽ പെണ്മക്കൾക്കും ആണ്മക്കൾക്കും തുല്യ അവകാശമാണ്. വിവാഹിതരായ പെണ്മക്കൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. എന്നാൽ സ്വയമ് ആർജിച്ച സ്വത്ത് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു ആർക്കുവേണമെങ്കിലും നൽകാം. 
അമ്മയും സഹോദരിയും--ഹിന്ദു നിയമമനുസരിച്ചു മരണപ്പെടുന്ന മകന്റെ സ്വത്തിൽ അമ്മക്കും അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ സഹോദരിയായ സ്ത്രീക്ക് മറ്റു അവകാശികളാരുംതന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ മരണപ്പെടുന്ന സഹോദരന്റെ സ്വത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളു. 

ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുടർച്ചവകാശനിയമം
ഇന്ത്യൻ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമം, 1925,(പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നിയമത്തിലെ 31-49 വകുപ്പുകൾ) അനുസരിച്ചന് ക്രിസ്ത്യായനികൾക്കിടയിൽ സ്വത്ത് വിഭജിക്കുന്നത്. ഇതിന് കീഴിൽ, ലിംഗഭേദമില്ലാതെ അവകാശികൾ തുല്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഭാര്യ-- ഭർത്താവ് ഒരു വിധവയെയും രേഖീയ പിൻഗാമികളെയും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൾക്ക് അയാളുടെ സ്വത്തിന്റെ വിഹിതം മൂന്നിലൊന്ന് ലഭിക്കും, ബാക്കി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും പിൻഗാമികളിലേക്ക് പോകും. രേഖീയ പിൻഗാമികളില്ലെങ്കിലും മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വത്തിന്റെ പകുതിയും വിധവയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ ബന്ധുക്കൾക്കും ലഭിക്കും. ബന്ധുക്കളില്ലെങ്കിൽ, സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും.
ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരുഷന് നിയമപരമായി രണ്ടാം തവണ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയും.
ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരുഷന് രണ്ടാം തവണ നിയമപരമായി വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യ ഭാര്യയുടെ മരണശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി വിവാഹമോചനം നേടിയ ശേഷമാണ്. ആദ്യ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുകയോ വിവാഹമോചനം നേടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യക്കോ കുട്ടികൾക്കോ ​​അവന്റെ സ്വത്തിന്മേൽ അവകാശമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിയമപരമായി വിവാഹമോചനം നേടിയ ഭാര്യയുടെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ പിതാവിന്റെ സ്വത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും തുല്യമായ പങ്കുണ്ട്.
അമ്മ-- ഒരു വ്യക്തി വില്പത്രമോ മറ്റോ തയ്യാറാക്കാതെ മരിക്കുകയും രേഖീയ പിൻഗാമികളെയൊന്നും അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ വിധവയുടെ വിഹിതം കുറച്ചതിനുശേഷം, നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റ് അവകാശികളായ പങ്കാളികൾക്ക് തുല്യമായ വിഹിതം ലഭിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഈ പങ്കാളികൾ അത്തരം സഹോദരങ്ങളുടെ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ വിധവയോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കളോ ആകാം.

മുസ്‌ലിം പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമം 
മുസ്‌ലിംകളുടെ കാര്യത്തിൽ, അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത നിയമമാണ്. ഇസ്‌ലാമിക നിയമത്തിന്റെ നാല് ഉറവിടങ്ങൾ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു - ഖുറാൻ, സുന്ന, ഇജ്മ, ക്വിയ. ഒരു പുരുഷൻ മരിക്കുമ്പോൾ, ആണും പെണ്ണും നിയമപരമായ അവകാശികളായിത്തീരുന്നു, എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ അവകാശിയുടെ പങ്ക് പുരുഷ അവകാശികളുടെ പകുതിയാണ്. സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും നിയമപരമായ അവകാശികൾക്കിടയിൽ തുല്യമായി വിഭജിക്കുമ്പോൾ, മൂന്നിലൊന്ന് സ്വന്തം ആഗ്രഹപ്രകാരം അവകാശം നൽകാം.
ഭാര്യ--മക്കളില്ലാത്ത ഒരു ഭാര്യക്ക് മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, എന്നാൽ കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിന്റെ എട്ടിലൊന്ന് വിഹിതം ലഭിക്കും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിഹിതം കുറയാനിടയുണ്ട്. വിവാഹമോചനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കുടുംബം ഇദ്ദാത്ത് കാലയളവിനുശേഷം (ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം) പൂർണമായും സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കണം.
പെൺമക്കൾ-- മരിച്ചുപോയ പിതാവിന്റെ സ്വത്തിൽ മകളുടെ ഇരട്ടി വിഹിതം ഒരു മകൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പാരമ്പര്യ സ്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഉടമയാണ് മകൾ. ഒരു മകന്റെ അഭാവത്തിൽ, മകൾക്ക് അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ പകുതി വിഹിതം ലഭിക്കുന്നു. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മകളുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് അവകാശത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ലഭിക്കും.
അമ്മ--മരിച്ചുപോയ മകന്റെ സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പങ്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

സ്പെഷ്യൽ മാര്യേജ് ആക്ട് 
വ്യത്യസ്തമതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ സ്വത്ത് വീതിക്കുന്നത് ഈ നിയമപ്രകാരമാണ്.

നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്തുചെയ്യണം?
പൂർവിക സ്വത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ശരിയായ വിഹിതം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അവളുടെ അവകാശം നിഷേധിച്ച പാർട്ടിക്ക് നിയമപരമായ നോട്ടീസ് അയയ്ക്കാം.സ്വന്തം പങ്ക് അവകാശപ്പെട്ട് സിവിൽ കോടതിയിൽ വിഭജനത്തിനായി ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയും.

Category